Барање за прибирање на понуди за изработка на апликативен софтвер

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Барање за прибирање на понуди за изработка на апликативен софтвер

Б А Р А Њ Е
за прибирање на понуди бр. 08-1012/1

Стопанската комора на Македонија за потребите на Проектот ,,Образование за вработување во Северна Македонија” ги повикува квалификуваните ИТ фирми кои се регистрирани и работат во Република Северна Македонија, да поднесат понуда за проектот: Изработка на апликативен софтвер за електронски систем за поврзување на верифицирани компании и средни стручни училишта.

Заинтересираните страни можат да побараат копија од тендерската документација почнувајќи од 31 август 2020 година на e-mail: natasa.janevska@mchamber.mk и mihajlo@mchamber.mk

Понудите треба да бидат доставени најдоцна до 14 септември  2020 година (понеделник), до 15 часот, во архивата при Стопанската комора на Македонија на ул. ,,Димитрие Чуповски” бр. 13, Скопје.

Забелешка: Прибирањето на понуди за горенаведените барања не подразбира и автоматско доделување на договор за работа.