Menu
Menu

проектен приод

Проектот применува инклузивен системски приод кој се базира на зајакната соработка со партнери од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор на национално и локално ниво, надлежни за донесување на одлуки во системот на формално и неформално стручно образование и обука. Преку ваквиот приод, проектот со своите активности се стреми да придонесе кон системски промени кои ќе бидат одржливи на долг рок. Токму затоа, од самиот почеток, проектот настојува да соработува со партнери кои имаат заедничка визија и/или заеднички цели со цел таквото партнерство да биде засновано на комплементарни придонеси од сите страни.

Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст