Програмирање и планирање на учење преку работа кај работодавач

Ве молиме регистрирајте го вашето присуство за соодветниот настан