Iniciativë për panair të profesioneve
profesionale dhe arsim profesional

Iniciativë për panair të profesioneve profesionale dhe arsim profesional

Projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk), krahas tri rezultateve të saj të pritura kryesore, si pjesë e temave horizontale mbështetë aktivitete dhe masa që shijnë drejtë përmirësimit të pasqyrës së përgjithshme për arsimin dhe trajnimin formal dhe joformal, si dhe profesionet profesionale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Prandaj, projekti mbështetë iniciativa të ndryshme edhe atë prej aktiviteteve shkollore për promovimin e shkollave të mesme profesionale e deri te panairi i profesioneve profesionale dhe arsimit profesional.

Në dhjetor të vitit 2018 projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk) vendosi bashkëpunim me panairin për punësim dhe trajnim profesional – BAM në Bern, Zvicër, që duhet të shërbejë si model për organizimin e panairit të profesioneve profesionale dhe arsimit profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për më shumë informacione për modelin e panairit të profesioneve profesionale dhe arsimit profesional që Projekti Е4Е@mk e mbështetë, shikoni videot  BAM 1 dhe BAM 2, të arritshme në Galerinë/Video.