NJËSIA PËR MENAXHIMIN E PROJEKTIT

Kurt Vitrih

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Lider i ekipit të projektit

Boris Trimçev

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Ekspert për zhvillimin e shkathtësive profesionale dhe ekonomi

Ivana Georgievska

Përfaqësuese e QMEQ-së | Eksperte për arsim dhe trajnim profesional

Anica Aleksova

Përfaqësuese e QMEQ-së | Eksperte për politika dhe menaxhim në arsim

Nebojsha Mojsoski

Përfaqësues i QMEQ-së | Drejtor programor i QMEQ-së

Maja Lostova

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Udhëheqëse e financave

Nadire Selimi

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Specialiste për monitorim dhe matjen e rezultateve

Mitko Pishtollov

Përfaqësues i QMEQ-së | Koordinator i projektit dhe komunikimeve

Filip Iliev

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut I Këshilltar teknik për arsim dhe trajnim profesional

Hristina Stojanovska

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Bashkëpunëtore profesionale

Bakija Shakirovski

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut | Logjistikë

Daniella Stojanova

Përfaqësuese e HELVETAS Maqedonia e Veriut | Mbështetje administrative

Aleksandra Ilkova

Përfaqësues i HELVETAS Maqedonia e Veriut I Asistent i administrativ