VIDEO

Vlerësim i njohurive dhe aftësive profesionale të fituara përmes mësimit informal dhe joformal

Video storje në lidhje me procesin e vlerësimit të njohurive dhe aftësive profesionale të realizuara në bashkëpunim me Qendrën për Arsimimin e të Rriturve dhe SMQSH “Llazar Tanev” Shkup.

Kuzhinier - Udhëzues për kualifikimet në arsimit profesional

Video promovuese për Udhëzuesin përmes kualifikimeve në arsimin profesional, të përgatitur nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe projekti E4E@mk (Kuzhinier).

Bukëpjekës - Udhëzues për kualifikimet në arsimit profesional

Video promovuese për Udhëzuesin përmes kualifikimeve në arsimin profesional, të përgatitur nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe projekti E4E@mk (Bukëpjekës).

Instalues gazi - Udhëzues për kualifikimet në arsimit profesional

Video promovuese për Udhëzuesin përmes kualifikimeve në arsimin profesional, të përgatitur nga Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim dhe projekti E4E@mk (Instalues gazi).

Аşçı - Mesleki öğretim nitelikleri rehberi

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi ve E4E @ mk projesi tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde Nitelikleri Rehberiiçin tanıtım videosu (Aşçı).

Fırıncı - Mesleki öğretim nitelikleri rehberi

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi ve E4E @ mk projesi tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde Nitelikleri Rehberi çin tanıtım videosu.videosu (Fırıncı).

Doğalgaz Tesisatçısı - Mesleki öğretim nitelikleri rehberi

Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi ve E4E @ mk projesi tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde Nitelikleri Rehberi için tanıtım videosu (Doğalgaz tesisatçısı).

Inicijativë e diasporës për personat me aftësi të kufizuara

Mbështetje e diasporës për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe përvetësim të aftësive për punësim, me mbështetje nga projekti E4E@мк.

Fondi i mundësive – K.A.K

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – Punësimi i djalit të ri Bllagojçe Ivanovski në hotelin “Bistra” – Mavrovë.

Fondi i mundësive - CEPAK

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – Punësimi i parë i vajzës së re Ivana Andonova  Insta Kafe.

Fondi i mundësive - Umbrella

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – punësim i parë i Zhivko Kostovski nga Shkupi.

Fondi i mundësive - Rontis

Video promovuese për Fondin e Mundësive Е4Е@мк – Punësimi i parë i vajzës së re Lindita Jashari në Rontis, Veles.

Garancë për të Rinj

Video promovuese për Garancën për të Rinj – 2019, rezultatet e arritura dhe mundësitë për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Panair për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër – BAM 1.

Informacione për institucionet dhe kompanitë për panairin për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicra si model për organizimin e panairit për profesione profesionale dhe arsim profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Panair për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër – BAM 2.

Informacione për nxënës dhe prindër për panairin për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër si model për si model për organizimin e panairit për profesione profesionale dhe arsim profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kartela Evropiane Rinore

Video për promovimin e Kartelës Evropiane Rinore dhe mundësive që i ofron për të rinjtë e moshës 15 deri më 29 vjet.

Ofrues të suksesshëm të trajnimeve për shkathtësi profesionale 2018

Trajnime të zbatuara me sukses në Akademinë Leontiq për përvetësimin e shkathtësive profesionale nga ana e të rinjëve.

Hapja zyrtare e projektit E4E@mk

Sektorë, partnerë kyç dhe rezultate të pritura prej projektit Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut.