VIDEO

Garancë për të Rinj

Video promovuese për Garancën për të Rinj – 2019, rezultatet e arritura dhe mundësitë për të rinjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Panair për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër – BAM 1.

Informacione për institucionet dhe kompanitë për panairin për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicra si model për organizimin e panairit për profesione profesionale dhe arsim profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Panair për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër – BAM 2.

Informacione për nxënës dhe prindër për panairin për punësim dhe trajnim profesional BAM, Zvicër si model për si model për organizimin e panairit për profesione profesionale dhe arsim profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Kartela Evropiane Rinore

Video për promovimin e Kartelës Evropiane Rinore dhe mundësive që i ofron për të rinjtë e moshës 15 deri më 29 vjet.

Ofrues të suksesshëm të trajnimeve për shkathtësi profesionale 2018

Trajnime të zbatuara me sukses në Akademinë Leontiq për përvetësimin e shkathtësive profesionale nga ana e të rinjëve.

Hapja zyrtare e projektit E4E@mk

Sektorë, partnerë kyç dhe rezultate të pritura prej projektit Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut.

Scroll Up
Madhësia e fontit
Krijo kontrast